HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

INOVAČNÍ VOUCHERY 2022

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo tento týden program Inovační vouchery 2022.

 

„Stejně jako v loňském roce chceme podporovat inovační aktivity ve firmách. Pro letošní rok je k dispozici 3,5 mil. Kč na nákup znalostí od vědecko-výzkumných institucí nebo na nákup expertních služeb souvisejících s digitalizací výrobních procesů. Na základě zpětné vazby z území podstatně prodlužujeme termín pro podání žádosti a umožňujeme podat až dvě žádosti o podporu. Nově nejsou žádosti hodnoceny řídícím výborem ale o jejich podpoře, v případě splnění formálních kritérií, rozhoduje termín podání žádosti,“

uvádí Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

 

Výzva programu Inovační vouchery 2022, včetně formuláře pro podání žádosti, povinných příloh žádosti a dalších dokumentů je k dispozici na webových stránkách Fondu, kde jsou nově k dispozici také návody pro žadatele.

 

Žádost o dotaci ve výši 30 až 200 tisíc korun na nákup znalostí od vědecko-výzkumných institucí nebo expertní poradenských služeb (blíže specifikováno ve výzvě) je možné podávat v termínu od 14. 3. 2022 do 13. 10. 2022. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 30% hodnoty projektu. U projektů realizovaných v progresivních odvětvích definovaných v Krajské příloze Národní RIS3 strategie 2021+ za Kraj Vysočina je spoluúčast snížena na 20%. Nově může žadatel podat dvě žádosti o podporu.

 

Termín realizace a uznatelnosti nákladů je stanoven od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace do 31. 12. 2023.

Žádosti, které budou formálně v pořádku, budou předkládány, ve lhůtě max. 60 dnů od podání žádosti, ke schválení orgánům kraje v pořadí jejich přijetí, až do okamžiku vyčerpání celkové alokace programu ve výši 3,5 miliónů korun.

V případě dotazů či zájmu o konzultaci nebo formální kontrolu žádosti se lze obracet Ing. Ivonu Hájkovou (tel.: 564 602 534, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz).

 

Podrobné informace k aktuálně vypisovaným dotačním titulům Kraje Vysočina jsou k dispozici na www.fondvysociny.cz

 

https://www.fondvysociny.cz/dotace

 

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina - Dotační programy