OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Proč být členem

Informační servis

 • poskytuje poradenské a konzultační služby členům OHK a podnikatelům v otázkách spojených s podnikatelskou činností v oblasti legislativní - novelizace zákonů a vyhlášek, aktuality v daňové legislativě, podpora obchodu a kooperací, vzdělávání
 • zprostředkovává informace členským firmám z institucí na podporu podnikání
 • poskytnuté informace jsou předávány v rámci spolupráce s HK ČR, ostatních komor a oborových společenství na celém území České republiky a dalších partnerů v tuzemsku i v zahraničí
 • členové komory jsou informováni o aktivitách OHK prostřednictvím novinek pro podnikatele, elektronickou poštou a zprostředkovává konkrétní požadavky mezi podnikateli na spolupráci, kooperaci, obchod
 • členové komory jsou informováni o aktivitách HK ČR, jejichž snahou je zlepšení podnikatelského prostředí změnou a novelizací zákonů a vyhlášek. Změny vycházejí z potřeb podnikatelů a jsou prezentovány elektronickou poštou nebo v Podnikatelském Lobby.
 • pravidelně zpracovává nabídky a poptávky otevřených programů pro české podnikatele z České republiky i ze zahraničí, je členem sítě Euro Info Center organizovaných Evropskou komisí

Zastupování

 • vstupuje do jednání s úřady státní správy, kde zastupuje zájmy firem
 • na základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti

Prestiž

 • členové OHK se stávají součástí kolektivu podnikatelů, kteří společně spolupracují, ale i konkurují a řeší problematiku podnikatelského prostředí
 • členové OHK prosazují zájmy podnikatelů v obci, městě, regionu i v ČR
 • orgány komory řeší mimosoudní cestou spory podnikatelů
 • pořádá podnikatelská setkání členů se zástupci státní správy, samosprávy, odborníky různých profesí
 • každý člen OHK se zároveň stává členem Hospodářské komory České republiky, kde má možnost aktivně ovlivnit podnikatelské prostředí v ČR

Vzdělávání

 • zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti
 • spolupracuje se středními a vysokými školami při výchově a vzdělání učňů, maturantů i vysokoškoláků pro potřeby podnikatelské sféry
 • spolupráce s Úřadem práce při rekvalifikaci pracovníků
 • organizuje a spolupracuje s podnikateli při celoživotním vzděláváním zaměstnanců

Mezinárodní spolupráce

 • v koordinaci s Hospodářskou komorou České republiky navazuje a rozvíjí styky s komorami v zahraničí a uzavírá s nimi dohody, pro podporu podnikatelů
 • zastupuje zájmy členských firem v organizacích na podporu podnikání v zahraničí
 • spolupracuje s institucemi, jako jsou Czech Trade nebo Czech Invest, které podporují mezinárodní spolupráci a export
 • při zprostředkování zahraničních nabídek a poptávek se komora především zaměřuje na databázi členských firem
 • při mezinárodním obchodě zabezpečuje cerifikační činnost o původu zboží, vystavuje karnety A.T.A.

Jak se stanu členem?

Podmínky členství v Hospodářské komoře České republiky, resp. Okresní hospodářské komoře Jihlava.


Hospodářská komora České republiky je zřízena k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů a k zajištění potřeb svých členů. Její postavení a působnost je upravena zákonem č. 301/92 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění pozdějších změn a doplňků. Ustanovení zákona jsou rozpracována ve Statutu, Jednacím řádu, Volebním řádu a Příspěvkovém řádu Hospodářské komory ČR, respektive Příspěvkovým řádem Okresní hospodářské komory Jihlava.
Členy HK ČR mohou být právnické i fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.
Členství podnikatelů v komoře je dobrovolné.
O přijetí za řádného člena Hospodářské komory ČR rozhoduje na základě písemné žádosti podnikatele představenstvo okresní hospodářské komory, regionální hospodářské komory, resp. živnostenského společenstva.
Základní práva a povinnosti člena HK ČR ve smyslu § 6 zákona č. 301/92 Sb.:

Člen HK ČR má právo:  

 • volit a být volen do orgánů komory, za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem, nebo která je členem jejich statutárního orgánu, 
 • využívat služeb poskytovaných komorou, 
 • obracet se ke smírčím komisím komory, 

Člen HK ČR má povinnost:

 • vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
 • dodržovat statut, jednací a volební řád komory, 
 • řádně platit stanovené členské příspěvky. 


Výše ročních členských příspěvků:

Počet zaměstnanců

Příspěvek v Kč / rok

 

0 až 5 zaměstnanců

  1.500,-

 

6 až 10 zaměstnanců

  3.000,-

 

11 až 49 zaměstnanců

  5.000,-

 

50 až 249 zaměstnanců

10.000,-

 

250 až 999 zaměstnanců

20.000,-

 

1000 a více zaměstnanců

40.000,-

 

 

Postup při přijímání nových členů OHK Jihlava:

 1. Zájemce o členství vyplní přihlášku a odevzdá ji na úřad OHK Jihlava. (přihláška
 2. Zájemce o členství podepíše čestné prohlášení a odevzdá na úřad OHK Jihlava (Čestné prohlášení žadatele ...) 
 3. Zájemce obdrží seznam členů představenstva z nichž jeden bude garantem. (seznam členů představenstva
 4. Pokud se zájemce sám nedohodne s někým z představenstva, může o pomoc požádat úřad OHK Jihlava a ten se pokusí mu zprostředkovat potencionálního garanta. 
 5. Zájemce bude pozván na řádné zasedání představenstva; na zasedání budou společně pozváni maximálně tři zájemci. 
 6. Zájemci o členství na zasedání představenstva představí svou firmu a garant vyjádří svou záruku za solidnost zájemce. 
 7. Po představení všech zájemců o členství v OHK Jihlava na zasedání představenstva zájemci odejdou. 
 8. Představenstvo bude hlasovat o přijetí zájemců do OHK Jihlava. 
 9. Výsledek hlasování obdrží zájemce písemně (e-mailem). 

Nově přijatým členům bude na konci roku slavnostně předáno "Osvědčení o členství v OHK Jihlava".