OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Kalendář 2024

Dovolte nám, abychom Vás přizvali k projektu vydání kalendáře „Kraj Vysočina 2024“. Projekt, který má za sebou již 12 úspěšných ročníků, je výsledkem spolupráce Kraje Vysočina, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a Krajské agrární komory Kraje Vysočina a především významné fi nanční podpory více než 6 desítek fi rem z Vysočiny. Rádi bychom nabídli prostor co největšímu počtu a co nejširšímu spektru fi rem, pro jejichž prezentaci v podobě loga bude vyčleněna jedna strana kalendáře.

Nabízíme Vám základní balíček spolupráce ve fi nančním plnění 25 000 Kč (bez DPH), ve kterém získáte reklamní prostor pro uvedení Vašeho loga na třetí straně kalendáře v seznamu fi rem + 20 výtisků kalendáře pro Vaše propagační potřeby.

Při současném přiobjednání minimálně 50 kusů v ceně 150 Kč/ks (bez DPH) zajistíme bezplatný přítisk loga či adresy vaší fi rmy k logu Kraje Vysočina a obou komor na spodní straně kalendáře.

Více informací naleznete v příloze.

Digitální centra 2023

Projekt "Digitální centra 2023" /ID 003173.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

 

Krajská Hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

 • Podporování informovanosti o problematice "Průmysl 4.0", e-commerce a obecně digitalizaci v našem regionu
 • Asistence a podpora podnikatelských subjektů při digitalizaci jejich procesů jako klíčového faktoru zvyšování konkurenceschopnosti
 • Sdílení případů dobré praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti
 • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení témat z oblasti "Průmyslu 4.0" a e-commerce v Kraji Vysočina
 • Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

 

Činnost asistenčních center:

 • Komunikace s firmami zabývajícími se problematikou "Průmyslu 4.0", "e-commerc" a sdílením příkladů dobré praxe
 • Zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů digitalizace a "Průmyslu 4.0" k dané problematice pro firmy dle jejich zájmů
 • Využívání "Cyber Physical Faktory" na VŠPJ pro akce a workshopy
 • Spolupráce s institucemi v regionu (např. agentura Czechinvest) na organizaci akcí zaměřených na digitalizaci
 • Další průběžné vzdělávání členů asistenčních center v dané problematice
 • prohlubování zájmů o problematiku digitalizace u studentů středních (především průmyslových) škol a gymnázií v Kraji Vysočina
 • školení a workshopy pro firmy z regionu
 • Propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

 

Kontakt - asistenční centrum v OHK Jihlava:

Iveta Pospíchalová

obchodní manažerka

e-mail: obchod(at)hkjihlava.cz

Tel.:  +420 561 114 322

 

 

Vzděláváním k profesnímu růstu

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010858.

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v Okresní hospodářské komoře Jihlava s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí.

Cílová skupina:

 • Zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v Okresní hospodářské komoře Jihlava

Projekt obsahuje následující aktivity:

 • Obecné IT

 • Měkké a manažerské dovednosti

 • Jazykové vzdělávání

 • Účetní, ekonomické a právní kurzy

Projekt si klade za cíl proškolit nejméně 125 zaměstnanců členských firem a OSVČ, kteří obdrží větší než bagatelní (40 hodin) podporu.

Všichni účastníci obdrží Potvrzení o absolvování = dosažení kvalifikace.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 11 947 300,- Kč

Projekt je realizován od 1.7.2019 do 31.3.2023 a nyní prodloužen do 30. 6. 2023.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Kontakt:

Iveta Pospíchalová

obchodní manažerka

E-mail: projekty(at)hkjihlava.cz

Tel.: +420 602 175 928

 

INTENT 4.0 - Projekt z programu Erasmus+

Projekt: Projekt: Erasmus+ - KA Project se zabývá podporou vzdělávání v oblasti mechatroniky, elektroniky a dalších technických oborů. Projekt řeší roli učitele ve vzdělávání, podporu zavádění aktivizačních metod ve školách a další interaktivní metody výuky. V rámci projektu vzniknou digitální vzdělávací nástroje. Na tvorbě nástrojů budou pracovat partneři společně. partneři: I.I.S.S."MARCO POLO", technická škola v Bari, Itálie, Okresní hospodářská komora Jihlava, INSIGNARE - ASSOCIACAO DE ENSINO E FORMACAO, odborná škola v Ourem, Portugalsko ACISO - ASSOCIACAO EMPRESARIAL OUREM FATIMA, Portugalsko HETEL, asociace s 24 VET centry, Španělsko EU-Geschäftsstelle, oddělení pro EU projekty propojené s regionálním úřadem v Kolíně nad Rýnem, Německo Vysočina Education.

Cíl projektu: 

 • Využití moderních technologií ve vzdělávání
 • Zapojení odborníků z praxe do přípravy vzdělávacích modulů 
 • Ověření nově vzniklých modulů na partnerských školách  

 

Vzniknou digitální vzdělávací moduly pro výuku v odborných předmětech 

Sumarizujeme digitální nástroje využívané pro vzdělání v různých státech.