OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Digi vzdělávání k profesnímu růstu

Aktivity projektu jsou financovány z prostředků Národního plánu obnovy výzvy 101: Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“.
Aktivitou projektu je vzdělávání zaměstnanců členských firem a OSVČ začleněných v hospodářské komoře v jedné ze dvou oblastí:
-    rekvalifikace a zvýšení kvalifikace v oblasti digitálních dovedností (IT): vzdělávání, které obsahuje výhradně získání přenositelných digitálních kompetencí a IT dovedností, tj. například vzdělávání, které výhradně (či z významné části) spočívá v získání dovedností nezbytných k obsluze, tvorbě či správě softwaru, PC a počítačových sítí. Například MS 365, MS Office atd…..

nebo

-    rekvalifikace a zvýšení kvalifikace v dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0: vzdělávání, které souvisí s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací a digitalizací práce a využíváním autonomních systémů a umělé inteligence. Zpravidla se jedná o vzdělávání zaměřené na získání specifických či nepřenositelných digitálních kompetencí, např. schopnost obsluhovat či programovat výrobní stroje přímo ve výrobě nebo obsluhovat další digitální nástroje pro řízení procesů ve firmách.
Vzdělávací kurzy budou probíhat od 1. 3. 2024 do 30. 9. 2025 (19 měsíců).
Z prostředků projektu lze hradit:
   Náklady na lektorné a organizaci kurzu = veškeré náklady na kurz a 
-    Mzdové náklady 
Maximální počet účastníků v jednom kurzu je 15 a rozsah kurzů bude zpravidla 16 hodin, ale lze i více (max. 80 hodin). 
Kurzy mohou být:
Prezenční - všichni účastníci včetně lektora jsou na jednom místě,
Distanční - on-line, kdy nejméně jeden účastník musí být ve firmě nebo v předem určeném místě mimo domov. Ostatní mohou být na homeoffice nebo kdekoliv jinde.

Minimálně 80% vzdělávání musí proběhnout pro zaměstnance MSP a OSVČ.
Dotace je udělována zapojené firmě formou veřejné podpory de minimis.

Administrace:
1)    Udělena veřejná podpora de minimis – podepsané čestné prohlášení statutárním orgánem (nejlépe elektronický podpis) = před zahájením 1. kurzu
2)    Uzavřena smlouva o mzdovém příspěvku mezi firmou a OHK Jihlava = před zahájením 1. kurzu
3)    Nahlášení termínu a místa realizace kurzu nejméně 11 kalendářních dní předem.
4)    Scany pracovních smluv účastníků kurzu (zaměstnanců firmy) = před nebo i po realizaci 1. kurzu
5)    Evidenční listy vyplněné a podepsané účastníky = po realizaci 1. kurzu.
6)    Prezenční listina podepsaná účastníky = po realizaci každého kurzu

Veškerou dokumentaci zajistí OHK Jihlava. 
 

V případě zájmu se do projektu zapojit a pro více informací kontaktujte:

Ing. Tomáš Prchal

e-mail: prchal@hkjihlava.cz

tel.: 567 309 320


 

Mzdový příspěvek na praxe

 

Zájemci se mohou pro více informací obrátit na:

Iveta Pospíchalová

odborný konzultant projektu

e-mail: obchod(at)hkjihlava.cz

Tel.:  +420 561 114 322

Efektivní cesta k prvnímu zaměstnání na Vysočině

Projekt Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina

Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/23_052/0002658

Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2023

Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2025

Cílem projektu je zajistit, aby znalosti, schopnosti a dovednosti absolventů odborných škol ještě více odpovídaly požadavkům trhu práce pomocí propojení regionální zaměstnavatelské a vzdělávací sféry.

Digitální centra 2023

Projekt "Digitální centra 2023" /ID 003173.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

 

Krajská Hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

 • Podporování informovanosti o problematice "Průmysl 4.0", e-commerce a obecně digitalizaci v našem regionu
 • Asistence a podpora podnikatelských subjektů při digitalizaci jejich procesů jako klíčového faktoru zvyšování konkurenceschopnosti
 • Sdílení případů dobré praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti
 • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení témat z oblasti "Průmyslu 4.0" a e-commerce v Kraji Vysočina
 • Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

 

Činnost asistenčních center:

 • Komunikace s firmami zabývajícími se problematikou "Průmyslu 4.0", "e-commerc" a sdílením příkladů dobré praxe
 • Zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů digitalizace a "Průmyslu 4.0" k dané problematice pro firmy dle jejich zájmů
 • Využívání "Cyber Physical Faktory" na VŠPJ pro akce a workshopy
 • Spolupráce s institucemi v regionu (např. agentura Czechinvest) na organizaci akcí zaměřených na digitalizaci
 • Další průběžné vzdělávání členů asistenčních center v dané problematice
 • prohlubování zájmů o problematiku digitalizace u studentů středních (především průmyslových) škol a gymnázií v Kraji Vysočina
 • školení a workshopy pro firmy z regionu
 • Propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

 

Kontakt - asistenční centrum v OHK Jihlava:

Iveta Pospíchalová

obchodní manažerka

e-mail: obchod(at)hkjihlava.cz

Tel.:  +420 561 114 322