HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

INTENT 4.0 - Projekt z programu Erasmus+

Projekt: Projekt: Erasmus+ - KA Project se zabývá podporou vzdělávání v oblasti mechatroniky, elektroniky a dalších technických oborů. Projekt řeší roli učitele ve vzdělávání, podporu zavádění aktivizačních metod ve školách a další interaktivní metody výuky. V rámci projektu vzniknou digitální vzdělávací nástroje. Na tvorbě nástrojů budou pracovat partneři společně. partneři: I.I.S.S."MARCO POLO", technická škola v Bari, Itálie Okresní hospodářská komora Jihlava INSIGNARE - ASSOCIACAO DE ENSINO E FORMACAO, odborná škola v Ourem, Portugalsko ACISO - ASSOCIACAO EMPRESARIAL OUREM FATIMA, Portugalsko HETEL, asociace s 24 VET centry, Španělsko EU-Geschäftsstelle, oddělení pro EU projekty propojené s regionálním úřadem v Kolíně nad Rýnem, Německo Vysočina Education.

Cíl projektu: 

 • Využití moderních technologií ve vzdělávání
 • Zapojení odborníků z praxe do přípravy vzdělávacích modulů 
 • Ověření nově vzniklých modulů na partnerských školách  

 

Vzniknou digitální vzdělávací moduly pro výuku v odborných předmětech 

Sumarizujeme digitální nástroje využívané pro vzdělání v různých státech.  

Vzděláváním k profesnímu růstu

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010858.

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v Okresní hospodářské komoře Jihlava s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí.

Cílová skupina:

 • Zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v Okresní hospodářské komoře Jihlava

Projekt obsahuje následující aktivity:

 • Obecné IT

 • Měkké a manažerské dovednosti

 • Jazykové vzdělávání

 • Účetní, ekonomické a právní kurzy

Projekt si klade za cíl proškolit nejméně 125 zaměstnanců členských firem a OSVČ, kteří obdrží větší než bagatelní (40 hodin) podporu. Všichni účastníci obdrží Potvrzení o absolvování = dosažení kvalifikace.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 11 947 300,- Kč

Projekt je realizován od 1.7.2019 do 30.6.2022

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020

Realizací níže popsaných aktivit si klademe tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

 • Podporování aktivit v rámci "Průmyslu 4.0" v našem regionu
 • Sdílení příkladů nejlepší praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti, a tím prohlubování sounáležitosti s naším regionem
 • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení tématu "Průmyslu 4.0" v Kraji Vysočina
 • Zmírňování  záporné fluktuace zejména mladých lidí, kteří pak chyybí na trhu práce našeho regionu, a tento nedostatek pak brzí růst jednotlivých firem
 • Zvyšování atrativity našeho regionu pro občany
 • Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina
 

Činnost asistenčních center:

 • sdílení kontaktů firem zabývajících se problematikou Průmyslu 4.0, příklady dobré praxe - www.vysocina40hub.cz; www.fb.com/vysocina40
 • zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů "Průmyslu 4.0" k dané problematice pro firmy dle jejich zájmu
 • zajišťování dotačního poradenství
 • propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Projekt „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ /ID O02915.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.