OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

WHISTLEBLOWING

28. 7. 2023

Již od 1. 8. 2023 se povinnými subjekty dle zák. č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů stávají:

a) zaměstnavatelé s alespoň 50 zaměstnanci (dle počtu k 1. lednu příslušného roku) 

b) veřejní zadavatelé (Česká republika a její organizační složky, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, jiné právnické osoby zřízeny za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu).

Povinné subjekty musí zavést tzv. vnitřní oznamovací systém takto:
 
•    od 1. 8. 2023 zaměstnavatelé s nejméně 250 zaměstnanci (dle počtu k 1. 1. příslušného kalendářního roku) a veřejní zadavatelé bez ohledu na počet zaměstnanců;
•    od 15. 12. 2023 zaměstnavatelé s nejméně 50 zaměstnanci, a ne více než 249 zaměstnanci (dle počtu k 1. 1. příslušného kalendářního roku.

Za zaměstnance se pro účely Zákona kromě zaměstnanců v pracovním poměru považují jak osoby vykonávající práci na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr, tak s částečným úvazkem a zaměstnanci agentury práce.

Více informací najdete ZDE

Vzorový vnitřní předpis s komentářem: