OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Tři nové dotace z OP TAK

21. 9. 2023

První dvě výzvy podpoří udržitelné hospodaření s vodou ve firmách a recyklaci odpadů, třetí je zaměřena na integrované projekty s cílem založení a rozvoje výzkumné a inovační infrastruktury.

1.    Výzva I Udržitelné hospodaření s vodou
- pro podniky všech velikostí, od malého, přes střední až po velký.
- možno získat až 60 % způsobilých výdajů, od minimálně 1 mil. Kč do maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt.
- určeno na úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku prostřednictvím zvýšením účinností rozvodů, snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity, využitím dešťové vody, recyklací nebo cirkulací vody.
- způsobilými výdaji jsou: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a stavební práce a dodávky (pouze v rozsahu prací nezbytně nutných pro realizaci opatření).
- pozor, projekt musí být realizován mimo hl. m. Prahu (ale sídlo můžete mít v Praze).
 - příjem žádostí odstartuje 2. října 2023 v 10 hodin a končí 28. června 2024, typ výzvy je průběžný.

Více informací ZDE

2.    Výzva I Oběhové hospodářství
- oprávněným žadatelem jsou malé a střední firmy plus small mid-caps.
- možno získat až 60 % způsobilých výdajů, od minimálně 1 mil. Kč do maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt.
- opět platí, že projekt musí být realizován mimo hl. m. Prahu (ale sídlo můžete mít v Praze).
-  určeno na znovupoužití vlastního výrobního odpadu, výrobu druhotných surovin, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů, předcházení vzniku odpadů, na zvýšení recyklovatelnosti výrobků, protektorování pneumatik, výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin, snížení spotřeby kritických surovin, na získávání kritických surovin zpracováním odpadu nebo druhotné suroviny.
- způsobilými výdaji jsou: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek.
- příjem žádostí odstartuje 2. října 2023 v 10 hodin a končí 29. března 2024, typ výzvy je průběžný.

Více informací ZDE

3.    Výzva I Služby infrastruktury- ITI
- oprávněným žadatelem jsou malé a střední firmy, velké podniky plus výzkumné organizace a municipality.
- na jeden projekt je možno získat v aktivitě A: minimálně 20 mil. Kč a maximálně 30 mil. Kč. Až 75% míra podpory.
Na aktivitu B: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč. Až 50% míra podpory.
- opět platí, že projekt musí být realizován mimo hl. m. Prahu (ale sídlo můžete mít v Praze). Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI) na základě schválených Strategických rámců územních strategií jednotlivých městských aglomerací a Seznamu strategických projektů.
- aktivita A je určena na poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům: a to prostřednictví stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce, podpory transferu vědeckých a technologických poznatků, komercializace výsledků výzkumu, ochrany a využití práv duševního vlastnictví, zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení, technických a technologických služeb, strategického řízení a managementu inovací, validace nových podnikatelských modelů nebo přístupu k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.
- aktivita B se zaměřuje na rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.
- způsobilými výdaji jsou pro aktivitu A: osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům, externí specializované služby, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, marketing a propagace (de minimis) a režijní náklady (15 % z osobních nákladů).
- způsobilými výdaji jsou pro aktivitu B: výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod., patenty, licence a know-how, software apod., projektová dokumentace (de minimis).
- příjem žádostí odstartuje 29. září 2023 v 9 hodin a končí 20. září 2024, typ výzvy je průběžný.

Více informací ZDE.
 

ZDROJ: Komora dotačních poradců www.dotacnikomora.cz