OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Přehled změn u elektronického mýtného od 1. ledna 2021

6. 1. 2021

Od 1. ledna 2021 došlo u elektronického mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny k několika změnám. Změnily se i sazby a otevřely se další dálniční úseky.

Novinky vycházejí z novelizace nařízení vlády č. 240/2014 Sb. a vyhlášky č. 470/2012 Sb..

(Článek uveden 30. 12. 2020, obnoven 6. 1. 2020)

Nové parametry pro výpočet mýtného

Nově se sazby mýtného skládají z poplatku za pozemní komunikaci, poplatku za znečištění ovzduší a poplatku za hluk z provozu. 

V souvislosti s výše uvedenými složkami se sazby mýtného člení dle:

 • kategorie pozemní komunikace (dálnice; silnice I. třídy)
 • kategorie vozidla (vozidla v systému elektronického mýtného vyjma vozidel kategorie M2 a M3; vozidla kategorie M2 a M3)
 • emisní třídy vozidla (do třídy EURO IV; třídy EURO V a EEV; třída EURO VI; třída CNG-BIO EURO VI)
 • největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy (více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny; nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun; nejméně 12 tun)
 • počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy (2 nápravy; 3 nápravy; 4 nápravy; 5 nebo více náprav)
 • období dne (denní sazba - od 05:00:00 do 21.59:59 hodin; noční sazba - od 22:00:00 do 04:59:59 hodin)

Výše uvedené změny budou promítnuty do faktur a do výpisu mýtných transakcí (csv). Tyto dokumenty budou nově obsahovat rozpad předepsaného mýtného na jednotlivé typy poplatků:

 • Poplatek za užití pozemní komunikace
 • Poplatek za znečištění ovzduší
 • Poplatek za hluk z provozu

Nové sazby mýtného od 1.1.2021

Sazby mýtného za užití 1 km zpoplatněné komunikace jsou stanoveny Nařízením Vlády ČR č. 240/2014 Sb. ve znění platném s účinností od 1.1.2021. Mýtné za užití konkrétního úseku je dáno násobkem sazby a délky úseku.

Sazby mýtného se skládají z poplatku za pozemní komunikaci, poplatku za znečištění ovzduší a poplatku za hluk z provozu. Nové sazby mýtného ke stažení naleznete zde, případně podrobný přehled ke stažení zde

Nastavení počtu náprav na palubní jednotce

Od 1. ledna jsou v mýtném sytému nově rozlišeny sazby pro vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy) dle aktuálního počtu náprav a u ostatních vozidel je nově zavedena sazba pro 5 a více náprav.

 Pro dopravce tato změna znamená:

 • Vozidla musí mít na palubní jednotce nastavený skutečný počet náprav a to i v případě 5 a více náprav (počet náprav 5+ je pak na OBU zobrazen současně diodami 2 a 3)
 • Vozidla v kategorii M2 a M3 musí nově od začátku roku při jízdě po zpoplatněné komunikaci nastavit na palubní jednotce aktuální počet náprav

Autor: Mytocz, podle licence: Rights Managed

Nastavení počtu náprav

 

Přeregistrace vozidel poháněných palivem CNG-BIO a splňujících emisní normu EURO VI

Na základě novelizace nařízení vlády č. 240/2014 Sb. bude v systému elektronického mýtného od 1.1. 2021 zavedena nová emisní třída CNG / BIO E6. Do této kategorie budou patřit vozidla poháněna zemním plynem nebo biometanem (výlučně nebo v kombinaci) a zároveň splňující emisní normu EURO VI. Kategorie vozidel splňující emisní normu EURO VI tak bude rozdělena do dvou kategorií, a to dle typu paliva.

Vozidla, která byla dosud v systému elektronického mýtného registrována v emisní třídy EURO VI a které zároveň splňují podmínku, že jsou poháněna "CNG/BIO" výlučně nebo v kombinaci musí o přeregistraci zažádat prostřednictvím zaslání žádosti na e-mailovou adresu cngbio@czechtoll.cz. (U vozidel kategorie M2 a M3 registrovaných v ČR proběhne přeregistrace automaticky).

Provozovatelé využívající režim placení předem mohou přeregistraci provést sami na jakémkoliv distribučním a kontaktním místě po 14.12.2020, a to sice vrácením palubní jednotky (ukončením registrace) a vydáním nové palubní jednotky (nová registrace).  

U vozidel splňujících emisní normu Euro VI, u kterých dojde v budoucnu k přestavbě pohonné jednotky na palivo zemní plyn nebo biometan (výlučně nebo v kombinaci), musí být provedena v mýtném systému kompletní přeregistrace. To znamená ukončit stávající registraci vozidla a vytvořit novou registraci vozidla s novými parametry (tato změna musí být doložena údaji uvedenými v Osvědčení o registraci vozidla - velký technický průkaz). Tento postup platí pro předplacený i následný režim placení.

Parametry nově vzniklé emisní kategorie se vztahují na vozidla, která:

 • splňují emisní normy kategorie EURO 6 a současně
 • v kolonce P.3 v Osvědčení o registraci vozidla mají uvedenu jednu z následujících zkratek:
  • NG, CNG, LNG, D-CNG, BIO METAN, METAN, ERDGAS NG, METANO, NM+CNG, BA+CNG, NM+LNG, BA+LNG

Žádost o přeregistraci musí obsahovat:

 • soupis registračních značek vozidel, které mají nárok na zařazení do nové emisní třídy
 • v příloze e-mailu Osvědčení o registraci vozidla část II. (velký technický průkaz) dotčených vozidel

Dynamická změna hmotnosti

Od 1. 1. 2021 bude v mýtném systému zavedena dynamická změna hmotnostní kategorie, která znamená, že zařazení vozidla do hmotnostní kategorie se mění v závislosti od připojení a odpojení přípojných vozidel k vozidlu. Sazba mýtného za konkrétní jízdu vozidla bude tedy odvozována od aktuální hmotnosti vozidla/jízdní soupravy v době jízdy. 

Dynamická změna hmotnostní kategorie bude uplatňována v závislosti na:

 • registrované největší povolené hmotnosti vozidla (parametr F.2 „Největší povolená hmotnost vozidla“ z Osvědčení o registraci vozidla),
 • registrovaného základního počtu náprav (parametr L z Osvědčení o registraci vozidla) a 
 • aktuálního počtu náprav v době jízdy.

Konkrétní provedení dynamické změny hmotnosti bude závislé na hmotnostní kategorii vozidla:

 • Pro vozidla hmotnostní kategorie (3,5t - 7,5 t) bude při oceňování mýtných událostí aplikována sazba mýtného z vyšší hmotnostní kategorie, tj. <7,5 t/12 t), v případě, že registrované vozidlo za sebe připojí přípojné vozidlo s dvěma a více nápravami. 
 • Pro vozidla hmotnostní kategorie <7,5 t/12 t) bude při oceňování mýtných událostí aplikována sazba mýtného z vyšší hmotnostní kategorie, tj. ≥12 t, v případě, že registrované vozidlo za sebe připojí přípojné vozidlo s jednou nebo více nápravami.   
 

Nově zprovozněné zpoplatněné komunikace

 • D48 Rybí - Příbor Východ v celkové délce 11,53 km
 • D06 Nové Strašecí - Krušovice v celkové délce 9,8 km

Slevy na mýtném

Na základě novelizace nařízení vlády č. 240/2014 Sb. se od 1.1.2021 mění  mezní hodnoty  a procentuální výše slev na mýtném.

Pokud celková výše části mýtného poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace u vozidla v systému elektronického mýtného dosáhla:

 • Mýtné ≥ 65 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 6 %,
 • Mýtné ≥ 95 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 9 %,
 • Mýtné ≥ 170 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %,
 • Mýtné ≥ 270 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.

Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. 1. 2021

V souvislosti s uvedenými změnami vstoupí 1. 1. 2021 v platnost nová verze Všeobecných smluvních podmínek, která je k dispozici zde.

Případné dotazy ohledně placení mýtného směřujte, prosím, na tel.: 567 309 320 - v pracovní dny od 7:30 - 15:30 h., nebo písemně na e-mail: myto@khkvysocina.cz