OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Doporučení HK ČR ke zvýšení prevence před šířením Covid-19 v provozech

21. 9. 2020

Tato doporučení obsahují výčet všeobecně přijímaných základních preventivních opatření přispívajících ke snížení rizika nákazy novým typem koronaviru v provozech, ale i nová doporučení pro organizaci práce na pracovištích a systematické zajištění důležitých informací pro rozhodování vedení firem o zavádění vnitropodnikových protiepidemických opatření. Doporučení nejsou závazná, nicméně Hospodářská komora České republiky doporučuje firmám je dodržovat ve vlastním zájmu.

Pracujte s ověřenými informacemi, informujte své zaměstnance a zákazníky

S ohledem na nově zaváděná protiepidemická opatření, a tím pádem na neustále se měnící podmínky vašeho podnikání, pověřte jednoho z vašich zaměstnanců, aby pro vás průběžně monitoroval a shromažďoval důležité a ověřené informace z oficiálních zdrojů, jako jsou internetové stránky ministerstev, data jsou také zde. Nespoléhejte na zpravodajská média, zajistěte si přesná znění nových nařízení vlády, centrálních a krajských úřadů a úřadů měst a obcí. Informace čerpejte také ze stránek pro podnikatele BusinessInfo.cz a Hospodářské komory. Využívejte právní poradny on-line a informační linky ministerstev. Předem navažte kontakt s místními, národními nebo globálními organizacemi a zaregistrujte se do jejich databáze odběratelů novinek. Budete tak rychle přijímat zprávy, což vám pomůže včas přijímat adekvátní opatření v podniku. Svým zaměstnancům a zákazníkům srozumitelně sdělujte, jakými pravidly se musí ve vaší provozovně řídit. Informujte personál o kontaktní osobě ve firmě, která má otázku koronaviru a hygieny na starosti.

Přehodnoťte organizaci práce v podniku

Pokud to vaše podnikání umožňuje, rozdělte zaměstnance do týmů či skupin, které se nebudou setkávat na pracovišti v jeden okamžik. Zaveďte proto směnný provoz, upravte rozvrh směn a zaveďte práci z domova. Tam, kde je zaveden směnný provoz, doporučuje se směny oddělovat, aby nedocházelo ke kontaktu pracovníků jednotlivých směn. Vybavte zaměstnance přenosnou technikou, která umožní vzdálenou práci. Domluvte se na překlenutí situace dočasnou neplacenou nepřítomností zaměstnance na pracovišti. Zaveďte sick days. Pokud to technické možnosti vašeho provozu umožňují, uspořádejte pracoviště tak, aby rozestupy mezi jednotlivými pracovníky činily 2 metry. Provozujete-li pro zaměstnance jídelnu, upravte rozmístění stolů, aby byly dodržovány odstupy. Výrazně omezte počet osob pohybujících se v kantýně, např. oddělenými časy na výdej jídla, a kontrolujte dodržování odstupů při čekání i výdej jídla. Zakažte vstup veřejnosti do jídelen. Omezte počet osob v šatnách a sprchách, zejména u dělnických profesí. Školení zaměstnanců provádějte prioritně on-line. Omezte služební cesty a firemní akce.

Zvyšte dezinfekci provozů a větrání

Upřesněte si s úklidovou firmou pravidla dezinfekce pracovišť, společných prostor a prodejních ploch. Udržujte pracoviště čisté včetně všech ploch, jako jsou stoly, klávesnice a telefony, a pravidelně utírejte povrch těchto ploch dezinfekčními prostředky. Požadujte záznam o provedení dezinfekce – co bylo dezinfikováno a kdy. Doporučuje se řídit také Metodickými doporučeními pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID-19 zveřejněnými na webu Hospodářské komory ZDE. Ve všech prostorách se doporučuje zvýšit výměnu vzduchu, tedy zvýšit výkon vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace CO2 snížit práh spínání. Vzduchotechniku zapínejte 2 hodiny před začátkem provozu. Vypněte rotační výměníky tepla a více využívejte přirozeného okenního větrání. Nepoužívejte recirkulační systémy (které nepřivádí čerstvý vzduch) – např. klimatizační split jednotky a nepoužívejte čističky vzduchu, které nemají hepa filter.

Zajistěte pro své zaměstnance ochranné pomůcky a dostatek tekutin

Doporučuje se nakoupit zásoby certifikovaných jednorázových ústenek, respirátorů a dezinfekce pro zaměstnance, které vystačí na překlenutí epidemie do jara 2021. Zpřístupněte je zaměstnancům přídělem. Zajistěte jejich uskladnění ve vhodných podmínkách, kontrolujte datum expirace ochranných pomůcek i průběžně množství, kterým disponujete, abyste zásoby mohli průběžně doplňovat. Odpovídající zásoby lze pořídit také prostřednictvím partnerů a specializovaných asociací uvedených na webu Hospodářské komory. Zajistěte svým zaměstnancům pitný režim. Zabezpečte dezinfekční prostředky na ruce u vstupu do budovy či pracoviště.

Důrazněji vymáhejte dodržování hygienických opatření po zaměstnancích i zákaznících

Nošením ochrany úst a nosu a mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se výrazně snižuje pravděpodobnost onemocnění. Pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít dezinfekční gely na ruce na alkoholové bázi. Zajistěte mýdla v dávkovači a zajistěte pravidelnou kontrolu jejich stavu a doplňování. Vydejte ve firmě jasně srozumitelnou směrnici či nařízení, jaká opatření musí zaměstnanci dodržovat. Důležité je, aby management šel příkladem a důsledně vyžadoval dodržování pravidel od zaměstnanců. Při vstupu do prodejny zákazníkům sdělte piktogramy pravidla, kterými se při pohybu v prodejně musí řídit. Svým zaměstnancům nařiďte kontrolu dodržování opatření a sdělte jim, jakým způsobem mají zákazníka na nedodržování pravidel upozornit. Pravidelně informujte zákazníky z reproduktorů o daných pravidlech. Upozorňujeme, že zaměstnavatelé mohou tělesnou teplotu zaměstnanci bezkontaktním teploměrem nebo termokamerou změřit jen a pouze v nezbytném rozsahu a v odůvodněných případech, kdy jiná méně invazivní opatření nedostačují.

Připravte scénář, co se bude dít, jakmile někdo z firmy onemocní nebo bude v karanténě

Připravte si konkrétní a praktický pandemický plán, aby byl bezpečně zajištěn provoz během epidemie. Zařaďte pandemii do registru rizik. Udělejte analýzu, identifikaci a hodnocení tohoto rizika, abyste mohli nastavit a přijmout adekvátní opatření, která budou chránit zaměstnance. Zajistěte a zmocněte osobu nebo subjekt, který bude v případě epidemie řešit nevyhnutelné problémy a bude jednat v souladu s předem stanovenými postupy vyplývající z registru rizik. Při zachyceném výskytu onemocnění na pracovišti okamžitě kontaktujte hygienu a odstavte pracoviště na dobu nezbytně nutnou pro dezinfekci. Zjistěte okruh zaměstnanců, kteří přišli do styku s osobou s podezřením na respirační onemocnění nebo pozitivně testovanou osobou, a neprodleně je informujte, jak mají postupovat či zda mají zůstat doma. Zaměstnavatelé by si měli připravit business restarting plan, ve kterém se budou zabývat postupným návratem zaměstnanců do práce, a současně se doporučuje provést analýzu všech rizik spojených s návratem. Ukládejte si dokumentaci, že tato analýza proběhla.

Zapojte technologie do trasování pohybu zaměstnanců na pracovišti

Použijte moderní technologie pro zavedení režimu interního hlášení. Za účelem rychlého dohledání osob, které byly na pracovišti ve styku s nakaženou osobou, nabídněte zaměstnancům, zda by měli zájem o firemní trasování na pracovištích, které by umožnilo anonymizovaně shromažďovat data o interakcích a dodržování sociálního distancu a v případě potřeby je převést na jména a poskytnout je hygienikům. Použití vhodné technologie umožní rychle identifikovat a nalézt ohraničenou skupinu spolupracovníků, uvalit na ně karanténní opatření a neuzavírat celé provozy. Upozorňujeme, že zaměstnanci by měli s takovým vnitropodnikovým opatřením poskytnout souhlas. Rovněž se doporučuje zaměstnance motivovat k používání aplikací typu eRouška.

Zabraňte zvýšené koncentraci zákazníků

Zabraňte shlukování zákazníků, zajistěte proto řízení front jak uvnitř, tak před provozovnou. Označte prostor pro čekání, umístěte na podlahu značky pro minimální 2metrové rozestupy. Zaveďte tato opatření dříve, než nastanou předvánoční nákupy.

Tisková konference HK ČR Praze dne 21. září 2020