HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

AHR ČR k  opatřením vlády

22. 10. 2021

AHR ČR jednala s ministrem zdravotnictví k navrhovaným opatřením na zpomalení vývoje pandemie Covid-19. Asociace podporuje smysluplná opatření k zajištění bezpečnosti provozu stravovacích a ubytovacích služeb, pokud jsou v praxi proveditelná a účinná. K nově zavedeným opatřením má však níže uvedené připomínky.

Omezení dostupnosti testů

Vláda ruší hrazení PCR a antigenních testů za situace, kdy zároveň vyžaduje zvýšenou kontrolu testů ve stravovacích službách a situace v nárůstu onemocnění se zhoršuje. To povede, mimo jiné, k dalšímu snížení motivace zákazníků služby všeobecně čerpat. PCR test znamená pro zákazníka náklad 800,- Kč za tři dny pro možnost čerpání jakékoliv služby.  AHR ČR je jednoznačně pro zachování úhrady testů a konstatuje, že toto rozhodnutí poškodí jak občany této země, tak poskytovatele služeb a povede k jejich dalším ztrátám.

Odpovědnost provozovatelů služeb

Mají-li provozovatelé ubytovacích i stravovacích služeb zajistit kontrolu OTN (očkování, test, prodělaná choroba), nemohou nést za správnost kontroly jakoukoliv odpovědnost. V praxi může personál pouze vyzvat hosta k předložení potvrzení v elektronické nebo tištěné formě, avšak jeho relevantnost nemůže odborně posoudit, především u hostů mimo EU. Po předložení dokumentu ze strany hostů by tudíž měla být tato kontrola chápána jako splněná, bez dalších případných sankcí.

Náhrada škod vzniklých zásahem státu

Jakékoliv opatření ve smyslu dalších omezení podnikání povede k dalšímu snížení zájmu o služby všeobecně. Dle studií již nyní jsou pro 65 % zákazníků epidemiologická omezení důvodem menší četnosti návštěv restaurací. Navíc 45 % zákazníků považuje domácí setkávání za částečnou nebo úplnou náhradu návštěvy restaurací(zdroj Data Servis Informace s.r.o). Jakákoliv další omezení by tedy měla být spojena s podporou podnikání v ubytovacích a stravovacích službách. Proto žádáme, aby byl zaveden program kurzarbeit / Antivirus pro zasažené obory a zároveň zahájeny debaty o dalších možnostech podpory podnikatelů v cestovním ruchu a pohostinství, které patří mezi dlouhodobě nejvíce zasažené obory podnikání.

Požadavek na zrušení nadbytečných opatření

Pokud bude zaveden systém povinnosti kontroly hosta před obsloužením v restauracích, pak je zcela nadbytečné jakékoliv současné omezení kapacity restaurace, co se týká rozestupů stolů a maximálního počtu usazených hostů.

Zdroj: Tisková zpráva AHR ČR