OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Ceník CZECH POINT

 

V následující tabulce naleznete ceny za vyhotovení ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenského registru, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Registru řidičů, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živnostenskému úřadu.

Vydání ověřeného výpisu z:
  1. strana další strana
Obchodního rejstříku 100,--Kč  50,--Kč
Rejstříku spolků 100,--Kč  50,--Kč
Rejstříku nadací 100,--Kč  50,--Kč
Rejstříku ústavů 100,--Kč  50,--Kč
Rejstříku společenství vlastníků jednotek 100,--Kč  50,--Kč
Rejstříku obecně prospěšný společností 100,--Kč  50,--Kč
Živnostenského rejstříku 100,--Kč  50,--Kč
Katastru nemovitostí 100,--Kč  50,--Kč
Katastru nemovitostí – výpis snímku z katastrální mapy 100,--Kč neúčtuje se
Rejstříku trestů fyzických osob (bez ohledu na počet stran) 100,--Kč neúčtuje se
Rejstříku trestů právnických osob (bez ohledu na počet stran) 100,--Kč neúčtuje se
Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby 100,--Kč  50,--Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,--Kč  50,--Kč
Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy) 100,--Kč  50,--Kč
Insolvenčního rejstříku 100,--Kč  50,--Kč
Registru obyvatel 100,--Kč  50,--Kč
Registru osob 100,--Kč  50,--Kč
Registru osob - výpis z veřejné části 100,--Kč  50,--Kč
Registru obyvatel - přehledu využití údajů 100,--Kč  50,--Kč
Registru osob - přehled využití údajů 100,--Kč  50,--Kč
Lékového záznamu pacienta 100,--Kč  50,--Kč
Další služby:
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona   50,--Kč
Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu)   30,--Kč
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky  bezplatně
Podání žádosti o změnu údajů v registru obyvatel  bezplatně
Podání žádosti o změnu údajů v registru osob  bezplatně
Podání žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě  bezplatně
Provedení tzv. Zprostředkované identifikace  200,--Kč
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (za každou i započatou stranu)    30,--Kč
Ověřování pravosti podpisu (za každý jednotlivý podpis)    30,--Kč

Poznámky

Jednou stránkou se rozumí formát A4, jeden list má dvě stránky, poplatek je osvobozen od DPH, cena nezávisí od počtu stránek – nejsou možné množstevní nebo jiné slevy.

Opakované vydání stejného výstupu z ISVS se považuje za další případ, nikoliv za druhou nebo další stránku.

Vytištěný výstup z ISVS nesmí být kopírován, musí být znovu „získán“ v souladu se zákonem předepsaným způsobem z ISVS a jako další případ řádně zaevidován pod vlastním číslem jednacím.

Stránka s ověřovací doložkou se do celkového počtu stránek nezapočítává, stránka s ověřovací doložkou není účtována.

Odměna hospodářské komory, za výše uvedené služby, se řídí zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a souvztažně zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento ceník je součástí ověřovatelského řádu a je platný od: 1. ledna 2022.