HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Ceník CZECH POINT

 

V následující tabulce naleznete ceny za vyhotovení ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenského registru, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Registru řidičů, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živnostenskému úřadu.

Poznámky

Jednou stránkou se rozumí formát A4, jeden list má dvě stránky, poplatek je osvobozen od DPH, cena nezávisí od počtu stránek – nejsou možné množstevní nebo jiné slevy.
Opakované vydání stejného výstupu z ISVS se považuje za další případ, nikoliv za druhou nebo další stránku.

Vytištěný výstup z ISVS nesmí být kopírován, musí být znovu „získán“ v souladu se zákonem předepsaným způsobem z ISVS a jako další případ řádně zaevidován pod vlastním číslem jednacím.

Stránka s ověřovací doložkou se do celkového počtu stránek nezapočítává, stránka s ověřovací doložkou není účtována.

Odměna hospodářské komory, za výše uvedené služby, se řídí zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a souvztažně zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento ceník je součástí ověřovatelského řádu a je platný od: 1. května 2020.