HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Jak se stanu členem?

Podmínky členství v Hospodářské komoře České republiky resp. Okresní hospodářské komory Jihlava.


Hospodářská komora České republiky je zřízena k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů a k zajištění potřeb svých členů. Její postavení a působnost je upravena zákonem č. 301/92 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění pozdějších změn a doplňků. Ustanovení zákona jsou rozpracována ve Statutu, Jednacím řádu, Volebním řádu a Příspěvkovém řádu Hospodářské komory ČR.
Členy HK ČR mohou být právnické i fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.
Členství podnikatelů v komoře je dobrovolné.
O přijetí za řádného člena Hospodářské komory ČR rozhoduje na základě písemné žádosti podnikatele představenstvo okresní hospodářské komory, regionální hospodářské komory, resp. živnostenského společenstva.
Základní práva a povinnosti člena HK ČR ve smyslu § 6 zákona č. 301/92 Sb.:


Člen HK ČR má právo:  

 • volit a být volen do orgánů komory, za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo která je členem jejich statutárního orgánu, 
 • využívat služeb poskytovaných komorou, 
 • obracet se ke smírčím komisím komory, 

Člen HK ČR má povinnost:

 • vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
 • dodržovat statut, jednací a volební řád komory, 
 • řádně platit stanovené členské příspěvky. 


K přihlášce prosíme přiložit prostou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.


Výše ročních členských příspěvků:
 

Fyzická osoba

500,- Kč

 

Právnická osoba 

5.000,- Kč

 

Škola

1.000,- Kč

 

 Postup při přijímání nových členů OHK Jihlava:

 

 1. Zájemce o členství vyplní přihlášku a odevzdá ji na úřad OHK Jihlava. (přihláška
 2. Zájemce o členství podepíše čestné prohlášení a odevzdá na úřad OHK Jihlava (Čestné prohlášení žadatele ...) 
 3. Zájemce obdrží seznam členů představenstva z nichž jeden bude garantem. (seznam členů představenstva
 4. Pokud se zájemce sám nedohodne s někým z představenstva, může o pomoc požádat úřad OHK Jihlava a ten se pokusí mu zprostředkovat potencionálního garanta. 
 5. Zájemce bude pozván na řádné zasedání představenstva; na zasedání budou společně pozváni maximálně tři zájemci. 
 6. Zájemci o členství na zasedání představenstva představí svou firmu a garant vyjádří svou záruku za solidnost zájemce. 
 7. Po představení všech zájemců o členství v OHK Jihlava na zasedání představenstva zájemci odejdou. 
 8. Představenstvo bude hlasovat o přijetí zájemců do OHK Jihlava. 
 9. Výsledek hlasování oznámí ředitel OHK Jihlava zájemci telefonicky nebo osobně. 

Nově přijatým členům bude na konci roku slavnostně předáno "Osvědčení o členství v OHK Jihlava".